Súťaž

Pravidlá súťaže

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci internetového obchodu Slniečkovo.sk  (ďalej len „Slniečkovo.sk“), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.

Podmienky účasti

Súťaže sú určené všetkým návštevníkom internetového obchodu.

Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločností prevádzkujúcich eshop Slniečkovo sk. ako ani zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci.

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené na stránke Slniečkovo sk. Formu prihlásenia sa do súťaže určujú osobitné podmienky súťaže.

Podmienky získania a odovzdania výhry

Výhercom sa stáva osoba, ktorá v dňoch od 3.2.2020 do 25.2.2020 nakúpila v internetovom obchode Slniečkovo.sk tovar v minimálnej hodnote 25 eur a poskytla všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby a bola za výhercu vyhlásená. Zlosovanie sa bude konať riadnym žrebovaním dňa 26.2.2020.

Výherca bude o výhre informovaný mailom, resp. telefonicky. Pokiaľ bude mailom vyzvaný k prebratiu ceny, resp. poskytnutí dodatočných údajov potrebných na odovzdanie ceny a do 5 dní nebude na tento mail reagovať, cena prepadá v prospech prevádzkovateľa internetového obchodu Slniečkovo.sk.

Nárok na výhru zaniká v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú všeobecnými, osobitnými podmienkami súťaže, alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním …), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie Slniečkovo.sk nepožiadal z ospravedlniteľných dôvodov.

Slniečkovo.sk nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave alebo v súvislosti s ňou. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpia Slniečkovo.sk na výhercu.

Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s týmito všeobecnými ako aj osobitnými podmienkami súťaže.

Ochrana osobných údajov

Návštevníci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú prevádzkovateľovi eshopu Slniečkovo.sk, . svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail …), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení.

Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže, odovzdania výhry a propagácie ďalších súťaží, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich zo všeobecných a osobitných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby Slniečkovo.sk zaznamenal osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovával, zhromažďoval, usporadúval, vyhľadával, prehľadával, kombinoval, preskupoval.

Účastník súťaže súhlasí a berie na vedomie, že jeho e-mailovú adresu môže prevádzkovateľ eshopu Slniečkovo.sk poskytnúť obchodným partnerom súťaží a sponozorom za účelom rozposielania reklamných ponúk. Prevádzkovateľ eshopu Slniečkovo.sk sa zároveň zaväzuje neposkytnúť osobné údaje (okrem e-mailu) s výnimkou prípadu, kedy sa účastník stane výhercom súťaže za účelom dodania výhry od obchodného partnera. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas trvania súťaže a po jej skončení na čas odovzdania výhry a zistenia dodržania týchto a osobitných podmienok súťaží. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je neodvolateľný.

Slniečkovo.sk zodpovedajá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Výhra a výhody získané v súťažiach na Slniečkovo.sk nie sú právne vymáhateľné.

Slniečkovo.sk si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo návštevníkovi odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

Slniečkovo.sk si vyhradzuje právo na úpravu všeobecných podmienok a pravidiel súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.

Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 03.02.2020

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.