Ako postupovať pri reklamácii

POŠKODENIE TOVARU PRI PREPRAVE

Pri preberaní tovaru je potrebné (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty), skontrolovať či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohlo vzniknúť pri preprave. V prípade poškodenia obalu spíšte s kuriérom záznam o poškodení zásielky, a skontrolujte tovar. O poškodení tovaru nás ihneď informujte predávajúceho.
Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 24 hodín od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

UPLATNENIE REKLAMÁCIE V ZÁRUČNEJ DOBE

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu nám oznámte čo najskôr e-mailom ( objednavky@slnieckovo.sk ) alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamáciu je potrebné zaslať na adresu firmy Brand 360 s.r.o. Hlavná 929/6, 924 01 Galanta.

Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

  • meno zákazníka
  • názov a typ tovaru ktorý reklamujete
  • dátum nákupu – číslo faktúry
  • dôvod reklamácie (popis závady, akým spôsobom sa prejavuje atď.)

Pre uľahčenie Vašej reklamácie, môžete použiť náš formulár. Stiahnete ho po kliknuti na: reklamacny_list

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie školských tašiek a vakov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku). O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať.

Reklamačný poriadok www.slnieckovo.sk nájdete TU.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zistíte ho aj na doklade o kúpe – faktúra, pokladničný blok, dodací list... Tento doklad si preto vo vlastnom záujme starostlivo uchovajte.